چهارمین قسمت بازار کرمان که به «بازار اختیاری» معروفه از انتهاى جنوبى بازار گنجعلىخان شروع مىشه و تا اول بازار وکیل امتداد داره. مدرسه شفیعیه، کاروانسراى گلشن، سه بازارچه سردارى و حمام یا چایخانه سنتى وکیل در این بازار قرار گرفتن.

آدرس:کرمان انتهای بازار گنجعلی خان