بازی مایه:
با پنج و گاهی صد تکه سنگ کوچک به زمین ریخته یکی را برداشته به هوا پرتاپ میکردند و بعد برای اولین بار یکی و بعد دوتا دوتا سه تا سته و چهار تا چهارتا از زمین برداشته به نحوی که دیگر سنگ ها تکان نخورد همراه باسنگ پرتاپ شده می گرفتند و وقتی این کار انجام میشود همه سنگ ها را پشت دست ریخته باز هم به هموا پرتاب می کردند و از هوا آنرا میگرفتند هر چند تا میشود آنرا ثبت می کردند تا وقتی مثلا به صد میر سید آن تیم یا شخص برنده بود.